Trend consulting
pic

Firemné poradenstvo

Ponúkame Vám poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy Vašej spoločnosti a vhodných foriem jej financovania, konzultácie v oblasti pokrytia všetkých potrieb a línií chodu spoločnosti zodpovedajúcimi internými normami, tvorbu noriem, smerníc, zmlúv, dohôd, dekrétov, rozhodnutí, príkazov a iných dokumentov, personálne, ekonomické a účtovné poradenstvo.

  • organizačné poradenstvo, riadiaca dokumentácia a systém interných noriem
    V kontexte štruktúry interných noriem Vašej spoločnosti Vám ponúkame poradenstvo v oblasti tvorby pracovného poriadku, poriadku odmeňovania, organizačného poriadku a inej riadiacej dokumentácie. Uceleným a transparentným deklarovaním vzťahov, práv a povinností vo funkčnom systéme interných noriem v súlade s relevantnými zákonnými ustanoveniami zabezpečíte riadenie ľudských zdrojov vo Vašej spoločnosti na profesionálnej úrovni zabezpečujúcej minimalizáciu vzniku ťažko riešiteľných problémov.
  • personálne poradenstvo
    V súvislosti s ľudskými zdrojmi je nevyhnutnosťou, aby spoločnosť disponovala správne a v súlade s právnymi predpismi spracovanou a vedenou agendou relevantných písomností súvisiacich s celým procesom vzniku vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom od zvolenia vhodnej formy právneho vzťahu v rámci pracovného, obchodného alebo občianskeho práva, cez špecifikáciu Vašich povinností v pozícii zamestnávateľa v rámci predzmluvných vzťahov až ku konkrétnym zmluvám a dohodám a súvisiacim výstupom. Súčasťou nášho poradenstva je aj oblasť riešenia situácií, ktoré môžu vznikať napríklad pri porušovaní pracovnej disciplíny, ako aj oblasť ochrany osobných údajov, motivácie, odmeňovania, systémy benefitov, sociálna oblasť či vzťahy s odborovou organizáciou alebo zástupcami zamestnancov.   
  • podnikateľské, ekonomické a účtovné poradenstvo
    Spoločnostiam poskytujeme širokospektrálne podnikateľské, ekonomické a účtovné poradenstvo aj za aktívnej podpory našich spolupracujúcich odborníkov. Sme pripravení sprevádzať Vás od založenia spoločnosti, poradiť Vám pri výbere vhodného účtovného software, resp. účtovnej spoločnosti, ďalej pri obchodno – právnych záležitostiach, pri tvorbe podnikateľských plánov, pri tvorbe firemnej stratégie a v mnohých ďalších oblastiach. Máme seriózny záujem podieľať sa na raste Vašej spoločnosti a byť Vašim spoľahlivým partnerom pri plnení Vašich podnikateľských zámerov.